Rhythms Lesson 3, Rosh Hashanah

Teacher, Rabbi Shlomo Sprung, Miami, Florida